writing

A Wild Mermaid

posted on 23 Jan 2012 01:21 by ayano in writing
 
 
 
นางเงือกในป่า
นางขึ้นมาบนบกได้อย่างไร?
 
ใต้แสงจันทร์นวล
หยาดน้ำบนผิวมันเลื่อมส่องประกายระยับ

เสียงกร่อบแกร่บ
เจ้านกกาตื่นกลางดึก
นางเงือกคลานผ่านไป
เสือกไสบนกองใบไม้แห้ง

เดรัจฉานนั้นค่อยๆกลายเป็นงูยักษ์
กลืนเสือทีเดียวหัวจรดหาง

นางเงือกที่กลายเป็นงูยักษ์
นางเลื้อยจากไปแล้ว
ไปทางหมู่บ้าน
 
นกอีการอกินซากศพอย่างใจเย็น
เมื่อกาลผ่านไปรุ่งอรุณก็ย่างเข้ามาอย่างเงียบๆ